ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดระบบรับลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มรู้-เพิ่มเติมออนไลน์  

กำหนดการลงทะเบียนวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 

โปรดอ่าน :: ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มรู้ เพิ่มเติม

1. การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มรู้ เพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียน

2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 วิชาเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว "ไม่สามารถย้ายวิชาได้"  

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนเลือกวิชาดังนี้     

ชั้น ม.1/2 - 1/9 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.20 - 16.00 น.  

ชั้น ม.2/2 - 2/9 วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 12.50 - 16.00 น.

ชั้น ม.4/2 - 4/4 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.00 น. 

ชั้น ม.5/2 - 5/4 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.40 - 16.00 น.

4. การลงทะเบียนเลือกวิชาเพิ่มรู้ เพิ่มเติม ให้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ให้นักเรียนระดับชั้น  ม.1/2-1/9,ม.2/2-2/9,ม.4/2-4/4,ม.5/2-5/4 ทุกคน ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   : รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   : เลขประจำตัวประชาชน 13
 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร ไทยรักดี
ผู้ใช้          
:   12345 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน
    :   1840600055905 (เลขประจำตัวนักเรียน 13 หลัก)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีนักเรียนลงทะเบียนไม่ได้ ต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิชาเลือกเพิ่มรู้ เพิ่มเติม

                แจ้งปัญหา การเลือกวิชาเพิ่มเติมออนไลน์ >>คลิก<< 

                       ตรวจสอบ สถานะ การแก้ปัญหา >>คลิก<< 


    ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ

    >> ครูสุกัญญา  อินทรเพ็ชร,ครูดารารัตน์ เมฆเจียม<<

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกวิชาเลือกตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางระบบจะทำการสุ่มเลือกวิชาเลือกที่ยังไม่เต็ม ให้กับนักเรียน โดยอัตโนมัติ